Polityka prywatności

Jednym z celów serwisu pozytywnerodziny.pl jest dostarczanie informacji związanych z wydarzeniami i szkoleniami dla rodziców z zakresu Pozytywnej Dyscypliny. Szanujemy przy tym prywatność Użytkowników. Poniżej publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych związanych z obsługą Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest PRACOWNIA 6, z siedzibą os. Złotego Wieku 69/5, 31-618 Kraków, NIP 67828114931. Wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracji, zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
  b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
  d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
 1. Imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
  a) wglądu do swoich danych osobowych,
  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Aplikacje Serwisu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 2. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Pracownia 6, z siedzibą os. Złotego Wieku 69/5, 31-618 Kraków, NIP 67828114931, REGON 389244864 , zwanego dalej Organizatorem.
 3. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej treścią, dokonuje jej akceptacji i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy pozytywnerodziny.pl znajdujący się pod adresem jw. oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog). Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (pliki .pdf oraz streaming materiałów wideo lub audio), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • O uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej bądź bezpłatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.
 • Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 • Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.
 • Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.
 • Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 • Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

Ograniczenia odpowiedzialności

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Ponadto za treści ewentualnych przekazów reklamowych odpowiada reklamodawca.

Zmiana polityki prywatności

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.pozytywnerodziny.pl