Polityka prywatności

Jednym z celów serwisu pozytywnerodziny.pl jest dostarczanie informacji związanych z wydarzeniami i szkoleniami dla rodziców z zakresu Pozytywnej Dyscypliny. Szanujemy przy tym prywatność Użytkowników. Poniżej publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych związanych z obsługą Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Topoli, z siedzibą os. Oświecenia 22/28, 310636 Kraków, NIP Wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracji, zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
  b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
  d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
 1. Imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
  a) wglądu do swoich danych osobowych,
  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Aplikacje Serwisu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 2. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez TOPOLI dane, zwanego dalej Organizatorem.
 3. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy pozytywnerodziny.pl znajdujący się pod adresem jw. oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog). Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (pliki .pdf oraz streaming materiałów wideo lub audio), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • O uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej bądź bezpłatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.
 • Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 • Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.
 • Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.
 • Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 • Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

 

Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (pliki .pdf oraz streaming materiałów wideo lub audio) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i pozytywnerodziny.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 6. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
  • Produkt bezpłatny – dostęp do pliku .pdf gotowego do pobrania lub dostęp wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być tylko bezpłatny.
  • Produkt szkolenie online lub warsztaty online – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „e-kurs”. W czasie dostępności Produktu „e-kurs” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu „Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „e-kurs” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu „e-kurs” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 

 1. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów
  a) przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
  b) rozdzielczość: 1024×768,
  c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
  d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
 4. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie pozytywnerodziny.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 7. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
 9. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
 10. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przed pierwszym zalogowaniem do platformy z dostępem do zakupionego produktu przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy aneta.wojcik@pozytywnerodziny.pl  o przykładowej treści:
  „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych przez pozytywnerodziny.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.
 11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Organizator  niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 12. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 13. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

 

Prawa Użytkownika

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
 • prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. W celu realizacji uprawnień, osoba, której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: aneta.wojcik@pozytywnerodziny.pl

Ograniczenia odpowiedzialności

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Ponadto za treści ewentualnych przekazów reklamowych odpowiada reklamodawca.

Zmiana polityki prywatności

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.pozytywnerodziny.pl