Regulamin szkoleń online dla rodziców „Pozytywne Rodziny”

 1. Organizatorem szkoleń jest PRACOWNIA 6, z siedzibą os. Złotego Wieku 69/5, 31-618 Kraków, NIP 67828114931, REGON 389244864.
 2. Korzystanie z Usługi szkoleń może być bezpłatne lub odpłatne.
 3. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (pliki .pdf, streaming materiałów wideo lub audio, warsztaty online na platformie szkoleniowej) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 4. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i pozytywnerodziny.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 6. Płatność za usługę może być dokonywana za pośrednictwem serwisu PayU lub przelewem bezpośrednim na podane konto Organizatora.
 7. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 8. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
  • Produkt bezpłatny – dostęp do pliku .pdf gotowego do pobrania lub dostęp wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo lub audio określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być tylko bezpłatny.
  • Produkt szkolenie online lub warsztaty online – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „szkolenie online”. W czasie dostępności Produktu „szkolenie online” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu „Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „szkolenia online” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu „szkolenie online” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

7. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i        ich prezentowania lub rozpowszechniania

8. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

10. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów
a) przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
b) rozdzielczość: 1024×768,
c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

11. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

12. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie pozytywnerodziny.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora  o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

14. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie bądź zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27 .

15. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

16. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

17. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przed pierwszym zalogowaniem do platformy z dostępem do zakupionego produktu przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy wojcik@pozytywnerodziny.pl  o przykładowej treści:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych przez pozytywnerodziny.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

18. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Organizator  niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

19. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

20. W celu złożenia reklamacji, użytkownik wysyła pisemny wniosek z podaniem przyczyny reklamacji na adres: aneta.wojcik@pozytywnerodziny.pl. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane  w terminie do 7 dni roboczych.

21. Dokonanie rejestracji na szkolenie on-line płatne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy z organizatorem i oznacza akceptację regulaminu i zasad uczestnictwa w szkoleniach on-line.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania albo zmiany terminu szkolenia, bez prawa do odszkodowania po stronie Klienta, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy szkoleniowej, siły wyższej, np. choroba albo inna niemożność stawienia się wykładowcy, awaria, warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, bądź inne nieprzewidziane i nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia. W takich przypadkach organizator informuje uczestników o ich zaistnieniu, a także przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia, bądź zwrotu pełnej opłaty za udział w nim.

23. Szkolenia on-line zarówno płatne jak i darmowe, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

24. Uczestnik nie ma prawa do utrwalania rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu szkoleń, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń, nagrywania, publikacji, dystrybucji, powielania.